Cvičení - rychlý útok

PŘÍKLADY CVIČENÍ SOUČINNOSTI ÚTOČNÍKŮ

RŮZNÝCH SLEDŮ RYCHLÉHO ÚTOKU

 Doc.PhDr. František Táborský, CSc.

 Na internetových stránkách Českého svazu házené se již objevil metodický materiál 'Organizace rychlého protiútoku (se zřetelem na vlastní obranný systém)'. Nyní na něj volně navazuje soubor příkladů cvičení pro nácvik a zdokonalení součinnosti mezi hráči prvního, druhého, případně i třetí sledu rychlého útoku.

 Metodická doporučení

Podle vyspělosti cvičenců upravujeme velikost cvičebního prostoru - teprve na konci metodické řady je využita celá plocha házenkářského hřiště. Tím jsou také určovány požadavky na délku, prudkost a přesnost přihrávky. Po zvládnutí technické stránky činnosti by měla být zvyšována rychlost prováděni až k možnému maximu. Další proměnnou je způsob provedení přihrávky: přímá, obloukem (přes případného obránce), úderem o zem (podél obránce). Obránce začleňujeme do cvičeni podle možnosti a potřeby. Zprvu je počet obránců menší než počet útočníků a způsob jejich jednání je přesně vymezen. V posledních fázích zdokonalování se počty protivníků srovnávají a jednání nabývá v rámci určených herních úkolů na volnosti, tak aby byly osvojovány potřebné rozhodovací procesy.

 Příklady cvičení jsou rozčleněny podle následující osnovy:

1. Cvičení ve dvojici (obrázky 1 až 3)

2. Cvičení ve velké skupině (obrázky 4 až 11)

3. Cvičení na polovině hřiště (obrázky 12 až 14)

4. Cvičení pro zabíhající křídlo (obrázky 15 až 24)

5. Cvičení se čtyřmi útočníky - 2 v prvním a 2 ve druhém sledu (obrázky 25 až 29)

6. Komplexní cvičení se začleněním vybrané střelecké kombinace do prodlouženého rychlého útoku (obrázky 30 až 33)

 

OBRÁZKY A POPIS CVIČENÍ

 Cvičení ve dvojici

Obrázek 1

Dvojice volně přebíhá z rohu hřiště k protější brance, přičemž si oba hráči opakovaně přihrávají. Ve stanoveném prostoru (mezi čarou volného hodu a čarou brankoviště nebo až v brankovišti) předává cvičenec, který je blíže ke středu hracího pole, míč svému spoluhráči stanoveným způsobem (položením na zem, kutálením, nadhozem), vyráží středem hřiště do rychlého útoku, dostává od partnera "trhákovou" přihrávku a zakončuje střelbou. Důležité je, aby hráči vnímali a prováděli výraznou změnu rychlosti cvičení - přesun zcela volně, vlastní rychlý útok co nejrychleji. Další dvojice by neměla začínat své cvičeni dříve, dokud se předcházející dvojice nedostane při svém přesunu za středovou čáru.

Varianta: hráč, který prováděl finální „trhákovou' přihrávku se přemisťuje za střed hřiště a stává se obráncem útočícího z následující dvojice (hráč B).

 

 Obrázek 2

Obdobné cvičení, avšak dvojice přechází do rychlého útoku společné ve dvou sledech, přičemž hráč prvního sledu směřuje do prostoru křídla, hráč druhého sledu do prostoru spojky. Křídlo přihrává spojce ke střeleckému zakončení. Pro hráče prvního sledu je důležité, aby zahájil rychlý útok v maximálním tempu a po zpracování "trhákové" přihrávky svým dalším pohybem „otevřel" středový útočný prostor. Hráč druhého sledu naopak začíná svůj přechod do útoku pomaleji, následuje první sled s patřičným odstupem (přibližné 8 až 12 metrů) a graduje své tempo až v závěru přechodu.

Varianty:

- spojka po náznaku střelby přihrává zpětně křídlu a to střílí

-        finální jednání obou útočníků se řídí postavením a činností jednoho obránce mezi čarou brankoviště a čarou volného hodu.

 
 

Obrázek 3

Oba hráči si "cestou tam" přihrávají ve volném pohybu na dlouhou vzdálenost, vlastní rychlý útok je prováděn středem hřiště. Útočník v prvním sledu přebírá funkci pivota, útočník ve druhém sledu je ve funkci spojky.

Varianty:

- zpětná přihrávka spojky na pivota

-        jeden obránce v prostoru mezi čarou brankoviště a čarou volného hodu

       

Obrázek 4

Hráči přebíhají diagonálně (střídavě z levého a z pravého zástupu) a dostávají ze sousedního zástupu "trhákovou" přihrávku. Přihrávají spoluhráči v protilehlém rohu cvičební formace a zaujímají zde nové postaveni. Cvičenci, kteří obdrželi přihrávku od diagonálně přebíhajících partnerů, driblují podél postranní čáry do výchozího zástupu.

Varianta: přihrávky ze zástupu jsou prováděny úderem míče o zem, přihrávky ze středu pole jsou prováděny ve výskoku.


Obrázek 5

Obdobné jako předchozí cvičení, avšak přihrávka z pole je prováděna do opačného rohu, než do kterého se cvičenec přemisťuje.

 

 Obrázek 6

Cvičení je zahajováno stejně jako na obrázku 4, ale oba hráči, ten který přebíhá diagonálně i ten, který od něj dostává přihrávku (přihrávka č.2), si míč ještě jednou opakovaně navzájem vymění (přihrávky č.3 a 4).


Obrázek 7

Podobně jako cvičení na obrázku 4, avšak první přihrávka ze zástupu směřuje k jednomu z brankářů v brankovišti a ten pak uskutečňuje "trhákovou" přihrávku.

 

 Obrázek 8

Opět podobné zahájení cvičení jako na obrázku 4. Po přihrávce ze středu hřiště do rohu však následuje střelba z prostoru křídla.

 

Obrázek 9

Oba hráči ve středu hřiště jsou v neměnných funkcích. Hráči s míči v postaveni ve všech čtyřech rozích cvičební plochy jim přihrávají a dostávají zpětnou přihrávku do diagonálního pohybu.

 

Obrázek 10

Obdobné cvičení jako předchozí, ale míče jsou pouze ve dvou zástupech. Hráči přebíhají diagonálně ve dvojicích tak, aby si mohli přihrát (přihrávky č. 3).


Obrázek 11

Cvičenci na levé polovině obrázku jsou ve dvou zástupech spojek a po střeleckém náběhu si přihrávají (přihrávky č.1 resp. č.2 atd.), Po přihrávce přebíhají na druhou polovinu hřiště, ve které si vyměňují přihrávku se spoluhráči v křídelním postavení (přihrávky č.2 a 3 resp. č.3 a 4) a při návratu na levou polovinu pole si ještě navzájem přihrají se spoluhráči na středu hřiště (přihrávky č.4 a 5 resp. č.5 a 6).

  

Obrázek 12

Hráči vybíhají střídavě z pravého a z levého zástupu. Ze sousedního zástupu dostávají přihrávku, driblují kolem mety, z prostoru spojky střílí a řadí se do opačného zástupu. Do branky, tak jak je tomu též na obrázku, můžeme postavit dva současně chytající brankáře - jeden je v postavení u brankové čáry, druhý v postavení vysunutém.

Varianty:

- hráči dostávají přihrávku až po oběhnuti mety, tedy až do náběhu proti brance

- provádíme se stabilním pivotem a s jedním obráncem, spojky volí podle aktivity obránce střelbu nebo přihrávku na pivota, který pak rovněž střílí.


Obrázek 13

"Trhákovou" přihrávku provádějí brankáři po přihrávce od hráčů ze zástupů. Tito po uvolnění kolem obránce (v postavení u čáry volného hodu) zakončují střelbou do prázdné branky.

Varianty:

- jeden z brankářů přihrává, druhý brankář chytá

- dva brankáři přihrávají, třetí brankář chytá

- spojky mohou volit mezi střelbou a přihrávkou pivotovi.

 

 Obrázek 14

Mety obíhají po přihrávce na jednoho z brankářů dva hráči současně a v ohraničeném středovém prostoru řeší situaci 3 proti dvěma.

Varianta: Funkce brankářů nejsou stabilní, kterýkoliv může dostat první přihrávku a zahájit rychlý útok, druhý brankář pak chytá.

 

Obrázek 15

Hráči jsou rovnoměrně rozděleni do čtyř skupin, každá v jednom z rohů cvičební plochy. Zabíhající křídlo přihrává do rychlého útoku, hráč v rychlém útoku přihrává křídlu zabíhajícímu na druhé straně atd.

Varianty:

- obměňujeme způsoby přihrávek pro zabíhající křídla

- provádíme současně se dvěma míči

- ke každému z brankovišť umístíme jednoho obránce

- zabíhající křídlo přihrává v náskoku brankáři a ten provádí "trhákovou" přihrávku

-        zabíhající křídlo střílí, brankář sbírá po obranném zákroku co nejrychleji jeden z rezervních míčů vedle své branky a přihrává ho do rychlého útoku.

 

Obrázek 16

Obdobně jako předchozí cvičení, ale první přihrávku dostává zabíhající křídlo od brankáře, přihrává spoluhráči do rychlého útoku a ten přihrává z prostoru spojky brankáři na druhé straně hřiště.

Varianty:

- provádíme se dvěma míči současně

-        ke každému z brankovišť postavíme jednoho pivota a jednoho obránce, brankář pak posílá první přihrávku buď zabíhajícímu křidlu či pivotovi, podle toho který z nich není obráncem obsazen.

 

Obrázek 17

Podobně jako na obrázku 15, avšak hráči se do rychlého útoku přemisťují diagonálně.

 

Obrázek 18

Hráč v prostoru křídla začíná přihrávkou brankáři, přebíhá podél čáry volného hodu, obdrží míč zpět a posílá „trhákový" pas svému spoluhráči. Ten přihrává do křídelního prostoru u druhé branky atd.


Obrázek 19

Útočníci jsou rozděleni do dvou skupin - skupina prvního sledu na pravé polovině, skupina druhého sledu na levé polovině hřiště. Hráči druhého sledu přihrávají postupně svému brankáři, dostávají od něho přihrávku do rychlého útoku a z útočného prostoru posílají míč zabíhajícímu křídlu, které zakončuje akci střelecky. Chytající brankář sbírá po obranném zákroku rezervní míč a přihrává ho vracejícímu se hráči druhého sledu. Oba obránci operují před čarou volného hodu tak, aby přihrávku pro zabíhající křídlo co nejvíce ztížili.


Obrázek 20

Cvičení je podobné tomu, které je na obrázku 15 s tím rozdílem, že se na něm podílí šest skupin hráčů ve třech sledech.


Obrázek 21

Podobně jako předchozí cvičení, avšak přebíhající křídlo dostává přihrávku od brankáře.


Obrázek 22

Zabíhající křídla střílejí, brankáři sbírají po obranném zákroku rezervní míč a posílají první přihrávku do dalšího rychlého útoku.

Varianta: s jedním obráncem u každého brankoviště, přičemž útočník v prostoru spojky volí mezi přihrávkou zabíhajícímu křídlu nebo vlastní střelbou.


Obrázek 23

Spojka dostává po přihrávce na zabíhající křidlo (přihrávka č.3 resp. 8) míč zpět (přihrávka č.4 resp. 9) a přes clonu postavenou křídlem střílí.


Obrázek 24

První dvojice útočníků startuje po přihrávce brankáři diagonálně ke středové čáře, po přihrávce od brankáře si při křížení přihrává a předává míč další dvojici, která startuje diagonálně od středové čáry. Tito hráči si opět v kříži přihrávají. Finální přihrávku pak dostává jedno ze zabíhajících křídel podle toho, které z nich zůstalo obráncem neobsazeno. Křídla se po akci přemisťují k protější brance.


Cvičení se čtyřmi útočníky

 

Obrázek 25

Křídlo, které je v držení míče, přihrává brankáři a společně s druhým křídlem přechází do rychlého útoku jako první sled. Brankář přihrává podle jednání bližšího z obránců lépe postavenému útočníkovi druhého sledu a ten posílá dlouhou finální přihrávku (opět podle jednání vzdálenějšího obránce) lépe situovanému křidlu. Oba hráči druhého sledu setrvávají ve svých funkcích, křídla se vracejí do výchozích zástupů.


Obrázek 26

Útočníci jsou rozděleni do čtveřic. Cvičení je zahajováno obdobně jako u předchozího příkladu. Útočníci druhého sledu však absolvují celý rychlý útok s případnou další součinností s hráči prvního sledu.

Varianty:

- variabilní zakončení proti dvěma obráncům

- variabilní zakončení proti třem obráncům

- zařazení stabilního útočníka ve funkci pivota


Obrázek 27

Útočníci ve funkci pravých křídel setrvávají, ostatní útočníci ve svých funkcích po každé akci rotují. Hráč, který přihrál brankáři, dostává míč zpět a přihrává ho dalšímu spoluhráči, který volí mezi vlastní střelbou nebo finální přihrávkou pravému křídlu, případně útočníkovi, který vběhl do prostoru pivota.

Varianta: cvičení provádíme zrcadlově obráceně, to je s využitím levého křídla.


Obrázek 28

Cvičení můžeme provádět zprvu analyticky, to znamená pouze v součinnosti jednoho hráče prvního a jednoho hráče druhého sledu a to jak bez obránce (viz horní část obrázku) tak s obráncem a případným pivotem (viz spodní polovina obrázku). Navazujeme společným cvičením celé čtveřice a s postupným přidáváním dalších obránců.


Obrázek 29

Hráči druhého sledu přihrávají jednomu z křídelních útočníků prvního sledu. Celá čtveřice se pak postupným náběhem v "řadě" (zleva doprava či zprava doleva) snaží vytvořit proti třem obráncům volný střelecký prostor pro druhé z křídel.


Komplexní cvičení

 

Obrázek 30

Přiklad zvolené útočné kombinace, kterou je třeba nejdříve nacvičit a zdokonalit po technické i taktické stránce pouze ve vlastním střeleckém prostoru v několika variantách zakončení a to pokud možno také v zrcadlovém provedení. V dalších cvičeních pak přistupujeme k bezprostřednímu sehrání některé z variant v okamžité návaznosti na rychlý přechod do vlastního útočného prostoru.


Obrázek 31

Tři trojice hráčů (tři obránci, tři útočnici prvního a tři útočníci druhého sledu) si přihrávají ve vymezeném prostoru. Na daný signál odhazují dvě prvně jmenované trojice svůj míč a všichni cvičenci zaujímají co nejrychleji svá výchozí postavení dle určených hráčských funkcí. Útočníci navazují ihned uplatněním některé z nacvičených variant střelecké kombinace. Klíčovým příjemcem míče ve druhém sledu rychlého útoku by měla být střední spojka, tvořivý určovatel („determinátor") okamžitého způsobu útočné hry.

Varianty:

- obránci se seskupují pouze na jedné polovině obranného prostoru a útočníci podle toho volí, na kterou stranu mají střeleckou kombinaci sehrát

- počet obránců postupně zvyšujeme


Obrázek 32

Ve vymezeném prostoru mezi brankovou čarou a čarou volného hodu si trojice budoucích obránců přihrává a snaží se míčem, aniž by ho pustili z ruky, dotknout svých soupeřů. Na stanovený signál nebo po chybě při hraní s míčem přecházejí útočnici do rychlého útoku a snaží se ho zakončit co nejrychleji některou z variant zvolené střelecké kombinace.


Obrázek 33

Řízená hra u jedné z branek 4 (event. 5) proti 6. Na daný signál nebo po ztrátě míče či po střelbě následuje přechod do rychlého útoku zakončený některou z možných podob zvolené střelecké kombinace.

Varianta: lze pojmout rovněž jako průpravnou hru, ve které je například branka dosažena hráči v oslabení hodnocena dvěma body.